ไม่ได้ -ได้

ไม่ได้แต่ชอบธรรมดีกว่า

ถึงได้แต่ไม่ชอบธรรมจะดีอะไร

จากหนังสือ พุทธศาสนสุภาษิต อมฤตพจนา

โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)