ดีไม่จืดจาง

รกฺเขยฺย อตฺตโน สาธํ

ลวณํ โลณตํ ยถา

พึงรักษาความดีของตนไว้

ดั่งเกลือรักษาความเค็ม

พุทธศาสนสุภาษิต

ใครเลยจะเหมือนแม่

“แม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารัก
ใครอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือน
จะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือน
จะจากเรือนร้างแม่ก็แต่กาย””

สุนทรภู่
– ขุนช้างขุนแผน –

ทำอย่างไรจะมีความสุข

สุขทุกข์อยู่ที่ใจมิใช่หรือ
ถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุกใส
ถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจ
เราอยากได้ความสุขหรือทุกข์นา

– พระศาสนโศภน แจ่ม จตฺตสลฺโล –

อย่ามัวหลงเพลิน

อันลาภยศสรรเสริญพาเพลินใจ
ยามยิ่งใหญ่สุขใจจริงหยิ่งผยอง
ยามเสื่อมลาภไร้ยศหมดลำพอง
รู้ทำนองโลกธรรมไม่ช้ำใจ

-ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ-

เวียนวน – วนเวียน

เราเกิดมาเวียนวนในสงสาร
แสนช้านานยิ่งนักทุกข์หนักหนา
จนกับมีดีกับชั่วพันพัวมา
เหลือระอาถ้าจะนับอัประมาณ

-ไม่ทราบนามผู้แต่ง-

จำใจจรจำพราก …..จากกัน

“เพิ่งพานพบสบกันพลันพลัดพราก
ไม่อยากจากก็ต้องจากยากผ่อนผัน
จำใจจรจำพรากจำจากกัน
ทุกชีวันเป็นเช่นนี้หนีไม่พ้น”
โดย ธมฺมวฑฺโฒ ภิกขุ

วันไหน จะมีโชค

คนขยันทั้งคืนวัน ไม่ซึมเซา

เรียกว่ามีแต่ละวันนำโชค

จากหนังสือ พุทธศาสนสุภาษิต อมฤตพจนา

โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)