Disclaimer

เมื่อท่านเข้าชมและใช้บริการส่วนใดของเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดดังต่อไปนี้

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาต่าง ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ ซึ่งครอบคลุมถึงข้อความ รูปภาพ วีดีทัศน์ เสียง กราฟฟิค เป็นสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เจ้าของเว็บไซต์นี้ มีสิทธิ หรือมีอำนาจควบคุมการใช้เนื้อหานั้น

ข้อสงวนและข้อจำกัดความรับผิด

เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นความคิดเห็นของผู้นำเสนอเนื้อหาเท่านั้น การที่เนื้อหานั้นปรากฏบนเว็บไซต์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าเจ้าของเว็บไซต์เห็นพ้องหรือยอมรับความคิดเห็นนั้น

หากมีการกระทำหรือตัดสินใจใด ๆ โดยอาศัยเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ ท่านต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงด้วยตนเอง เจ้าของเว็บไซต์นี้ ไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลใด ๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ซึ่งรวมถึงการที่เนื้อหานั้นไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามเวลา ไม่สมบูรณ์ ถูกลบ ถูกแก้ไข มีข้อบกพร่อง ไม่สามารถแสดงผล มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือความขัดข้องของระบบสื่อสาร

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย