เวียนวน – วนเวียน

เราเกิดมาเวียนวนในสงสาร
แสนช้านานยิ่งนักทุกข์หนักหนา
จนกับมีดีกับชั่วพันพัวมา
เหลือระอาถ้าจะนับอัประมาณ

-ไม่ทราบนามผู้แต่ง-