อะไรเห็นง่าย อะไรเห็นยาก

อตฺตโน ปน ทุทฺทสํ
สุทสฺสํ วชฺชมญฺเญสํ
ความผิดของตน เห็นได้ยาก
ความผิดของคนอื่น เห็นได้ง่าย

พุทธศาสนสุภาษิต