วันไหน จะมีโชค

คนขยันทั้งคืนวัน ไม่ซึมเซา

เรียกว่ามีแต่ละวันนำโชค

จากหนังสือ พุทธศาสนสุภาษิต อมฤตพจนา

โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)