มีบาปอะไรที่คนพูดปดทำไม่ได้

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย!
บุคคลยังไม่ละธรรมข้อหนึ่งคือ การพูดปด
เราย่อมไม่กล่าวว่า มีบาปกรรมอะไรที่บุคคลนั้นทำไม่ได้”

พุทธพจน์