ทำอย่างไรจะมีความสุข

สุขทุกข์อยู่ที่ใจมิใช่หรือ
ถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุกใส
ถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจ
เราอยากได้ความสุขหรือทุกข์นา

– พระศาสนโศภน แจ่ม จตฺตสลฺโล –