ดีไม่จืดจาง

รกฺเขยฺย อตฺตโน สาธํ

ลวณํ โลณตํ ยถา

พึงรักษาความดีของตนไว้

ดั่งเกลือรักษาความเค็ม

พุทธศาสนสุภาษิต