จำใจจรจำพราก …..จากกัน

“เพิ่งพานพบสบกันพลันพลัดพราก
ไม่อยากจากก็ต้องจากยากผ่อนผัน
จำใจจรจำพรากจำจากกัน
ทุกชีวันเป็นเช่นนี้หนีไม่พ้น”
โดย ธมฺมวฑฺโฒ ภิกขุ