จำใจจรจำพราก …..จากกัน

“เพิ่งพานพบสบกันพลันพลัดพราก
ไม่อยากจากก็ต้องจากยากผ่อนผัน
จำใจจรจำพรากจำจากกัน
ทุกชีวันเป็นเช่นนี้หนีไม่พ้น”
โดย ธมฺมวฑฺโฒ ภิกขุ

วันไหน จะมีโชค

คนขยันทั้งคืนวัน ไม่ซึมเซา

เรียกว่ามีแต่ละวันนำโชค

จากหนังสือ พุทธศาสนสุภาษิต อมฤตพจนา

โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

ดูฤกษ์ ด้วยตนเอง อย่างง่าย

ประพฤติชอบเวลาใด
เวลานั้นชื่อว่าเป็นฤกษ์ดี มงคลดี เช้าดี รุ่งอรุณดี

จากหนังสือ พุทธศาสนสุภาษิต อมฤตพจนา

โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

ไม่ได้ -ได้

ไม่ได้แต่ชอบธรรมดีกว่า

ถึงได้แต่ไม่ชอบธรรมจะดีอะไร

จากหนังสือ พุทธศาสนสุภาษิต อมฤตพจนา

โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)